Informacja o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie IV.1.2 przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Informacja w wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.03.2021
Czytany 370 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.03.2021 - 08:41
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 03.03.2021 - 11:15