Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru Nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20, Działanie III.4 Transport kolejowy

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru Nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20, Działanie III.4 Transport kolejowy.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.06.2021
Czytany 331 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.06.2021 - 14:03