Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w terminie od dnia 27 kwietnia 2021 roku do dnia 15 lipca 2021 roku.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 19.07.2021
Czytany 398 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  19.07.2021 - 13:20