Informacja o wyborze do dofinansowania dwóch projektów z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

W związku z rezygnacją z podpisania umowy o dofinansowanie jednego projektu w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 oraz usunięciem ww. projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania, zostały uwolnione środki finansowe w wysokości 4 400 000,01 PLN. Dzięki temu  możliwe stało się wybranie do dofinansowania dwóch projektów z „Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020”, to jest projektu nr RPLD.06.02.01-10-0027/20 złożonego przez BMH Bolesław Mostowski oraz projektu nr RPLD.06.02.01-10-0002/20 złożonego przez Gminę Opoczno. W celu rozdysponowania pozostałej kwoty Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwróci się do wnioskodawców z listy rezerwowej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.08.2021
Czytany 403 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.08.2021 - 15:02
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 11.08.2021 - 15:21