Informacja o zmianach na liście rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałania VII.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej i decyzją WSA o przywróceniu do oceny projektu złożonego przez Powiat Opoczyński, IZRPO WŁ dokonała ponownej oceny wniosku nr WND-RPLD.07.04.03-10-0047/19 pn. „Powiatowe szkoły marzeń – zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej”, w wyniku której spełnił on wszystkie kryteria formalne i merytoryczne, uzyskując 87,37 % punktów. Z uwagi na fakt, że dostępne środki finansowe w poddziałaniu uniemożliwiają wybranie ww. projektu do dofinansowania, został on umieszczony na Liście rezerwowej projektów.

W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja listy rezerwowej projektów dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19. Tym samym zmianie ulega załącznik pn. „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna” zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.09.2021
Czytany 80 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.09.2021 - 08:39