Informacja o podniesieniu dofinasowania dla projektów Gminy Koluszki oraz Gminy Wieruszów złożonych w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wolnych środków finansowych z EFRR oraz z budżetu państwa, uchwałą 1073/21 z dnia 15 listopada 2021 r. podniesiono dofinansowanie dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0004/19 pn. „Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie” złożonego przez Gminę Wieruszów oraz projektu nr RPLD.07.04.03-10-0017/19 pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” złożonego przez Gminę Koluszki.

Tym samym zmianie ulega załącznik „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.11.2021
Czytany 471 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.11.2021 - 12:49