Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/21, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  • Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.11.2021
Czytany 440 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.11.2021 - 08:02
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 17.11.2021 - 08:35