Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 - Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.03.2022
Czytany 317 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  03.03.2022 - 11:13