Informacja o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VII.4.3

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wolnych środków finansowych z EFRR oraz w związku z dostępnością środków finansowych z budżetu państwa, Uchwałą nr 327/22 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, możliwe stało się podniesienie dofinasowania dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0017/19 złożonego przez Gminę Koluszki do kwoty pierwotnie wnioskowanej oraz wybranie do dofinansowania pięciu projektów z „Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19”.

Tym samym zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna” oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 22.04.2022
Czytany 344 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  22.04.2022 - 15:05
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 22.04.2022 - 15:12