Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/23 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi prior. VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WŁ na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/23 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  • Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 22.08.2023
Czytany 381 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  22.08.2023 - 10:52