Majątek Województwa

 Finanse i mienie

Budżet województwa łódzkiego jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przychodów i wydatków funduszy celowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych.

Dochody budżetu województwa łódzkiego składają się z:

 • Dotacji celowych z budżetu państwa (na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania zawarte na podstawie porozumień);
 • Subwencji ogólnej z budżetu państwa dla samorządu województwa (części oświatowej, wyrównawczej, drogowej subwencji ogólnej);
 • Udziałów województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych);
 • Dotacji z funduszy celowych;
 • Dochodów własnych pozyskiwanych między innymi z:
  • opłat dotyczących zezwoleń na prowadzenie hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych;
  • wpływów z dzierżawy i najmu składników majątkowych jednostek samorządu województwa;
  • wpływów realizowanych w jednostkach podległych (głównie z usług);
  • opłat związanych z prowadzeniem koordynacji rozkładów jazdy autobusowej komunikacji publicznej.

Wydatki budżetu województwa łódzkiego przeznaczone są na realizację:

 • zadań własnych samorządu województwa;
 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa ustawami;
 • zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej województwa łódzkiego wraz z objaśnieniami a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego opracowuje projekt budżetu w oparciu o przyjęte założenia do projektu budżetu.

Uchwała budżetowa samorządu województwa łódzkiego określa:

 1.     prognozowane dochody województwa łódzkiego – wg ważniejszych źródeł powstawania oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 2.     wydatki bieżące – wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
  •         wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  •         dotacji,
  •         wydatków na obsługę długu,
  •         wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa,
  •         pozostałych wydatków bieżących
 3.     wydatki majątkowe – wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 4.     wykaz środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
 5.     wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
 6.     wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
 7.     źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
 8.     plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
 9.     plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
 10.     wykaz dotacji wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z określeniem podmiotu dotowanego oraz nazwą zadania,
 11.     wykaz dotacji wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na zasadzie "non profit",
 12.     wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień,
 13.     upoważnienia dla Zarządu Województwa Łódzkiego do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań województwa,
 14.     upoważnienie dla Zarządu Województwa Łódzkiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu województwa.

Wraz z projektem budżetu Zarząd Województwa Łódzkiego opracowuje informację o stanie mienia komunalnego.

Po przyjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej Zarząd Województwa Łódzkiego opracowuje układ wykonawczy w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Zarząd Województwa Łódzkiego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków budżetu, kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane jednostki rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji