Menu Kontekstowe - Zapytania ofertowe

Regulamin Zapytań Ofertowych

Instrukcja obsługi BIP

Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja spotkania Partnerów projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA w dniach 17-18 października 2017 r. polegająca na zapewnieniu miejsca spotkania, wyżywienia, transportu oraz materiałów promocyjno-informacyjnych.
Usługa wynajmu sali na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 12.09.2017 r. w Łodzi
Organizacja spotkania Partnerów projektu pn. “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA
Sporządzenie ekspertyzy z zakresu informatyki obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego przeprowadzonego w 2010 r. przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Przedmiot umowy polega na zorganizowaniu i obsłudze seminarium wraz z usługą cateringową pn. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako jedna z form wsparcia również dla projektów finansowanych z Unii Europejskiej m.in. projekty hybrydowe” na terenie województwa łódzkiego, w dniach 8-9 czerwca 2017 r. Założenia przedmiotu zamówienia zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Wykonawca musi zapewnić miejsce, w którym odbędzie się seminarium wraz z odpowiednim wyposażeniem technicznym do obsługi wydarzenia, eksperta, nocleg oraz usługę cateringową.
Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych, mająca być punktem wyjścia do metodologii, która ma być zastosowana podczas warsztatów w ramach projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
Strona 1 z 3

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji