Zapytania ofertowe - nieaktywne (1650)

10.06.2021 - 10:29

Uwaga:

Zmiana informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ODPOWIEDZ NA PYTANIE:

Wymagana jest 5-letnia gwarancja producenta.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/30/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski  Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin realizacji zamówienia upłynie w dniu 2 lipca 2021 r., o godz. 12:00.

08.06.2021 - 10:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.79.2021.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  lipiec/sierpień 2021

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
  • Wykaz wykonanych usług (szkolenia, o których mowa w pkt. 1.2) wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *

  29 czerwca  2021 r.  do godziny 16:00 

07.06.2021 - 13:11

UWAGA.

Zamawiający dopuszcza kable innego producenta o takich samych lub lepszych parametrach.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/26/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znaTermin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia jduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00

02.06.2021 - 13:18

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/25/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez niniejszą aplikację

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  24.06.2021 do godz. 12:00

02.06.2021 - 12:35

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KEII.273.2.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu. Zadanie 1 - Załącznik Nr 1A do Umowy. Zadanie 2 - Załącznik Nr 1B do Umowy. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno bądź dwa zadania.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 23 sierpnia 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Rogowiec (Województwo Łódzkie)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Załącznika Nr 1A do Umowy i/lub Załącznika Nr 1B do umowy (w zależności na które zadanie składa ofertę) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

  Uwaga: W dniu 08.06.2021r. dokonano zmiany załącznika nr 1b do umowy - Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmianę w składanej ofercie.W dniu 15.06.2021r. dokonano zmiany załącznika nr 1a do umowy - Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmianę w składanej ofercie.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Gwarancja 40 %.

  Szczegółowy opis kryteriów w załączeniu.

 • Termin składania ofert *

  24.06.2021 do godz. 10:00

02.06.2021 - 11:37

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/24/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00

01.06.2021 - 14:27

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.2.3.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  28-30 września 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  22.06.2021

26.05.2021 - 15:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ASIV.272.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *

   Od dnia 29.06.2021r. do dnia 15.09.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, w zależności, co nastąpi wcześniej.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Terytorium Polski

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Wysokość rabatu 40%

  Szczegółowy opis kryteriów w załączeniu.

 • Termin składania ofert *

  18.06.2021r do godz. 10:00

25.05.2021 - 09:16

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/2/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 11.07.2021 r. - Spalski PK
  • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
  • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
  • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
  • 05.09.2021 r.  – Pasieka w Lipce
  • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 11.07.2021 r. - Spalski PK
  • 25.07.2021 r. – Góra Kamieńska / Giganty Mocy
  • 08.08.2021 r. – Bolimowski PK
  • 22.08.2021 r. – ZOO Safari w Borysewie
  • 05.09.2021 r.  – Pasieka w Lipce
  • 19.09.2021 r. – Zagroda Edukacyjna Konarzew
 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  - dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  16 czerwca 2021 r. godz. 12:00

24.05.2021 - 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/02/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  System w ramach którego zostanie przeprowadzone szkolenie 40%:

  IRATA 40 pkt.

  SPRAT 10 pkt

  OCDL 0 pkt.

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu  17.06.2021 r. o godz. 1000