Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/20.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/20, pn. „Eko - Szkoła” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.03.2021
Czytany 135 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  09.03.2021 - 08:33