Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/20 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/20, pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym” złożony przez Gminę Dobroń został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 221/21 z dnia 16.03.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 4 020 280,16 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.03.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 120 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.03.2021 - 12:28