Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-001/20

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/20 pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony przez Gminę Parzęczew uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 78,82 % punktów. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-001/20

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.05.2021
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.05.2021 - 09:48