Zmiana wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie. Nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 uchwałą Nr 450/21 z dnia 12.05.2021 r. dokonał zmiany w treści wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”. Zmiana związana jest z podjęciem w dniu 08.04.2021 r. przez Komitet Monitorujący RPO WŁ uchwały nr 8/21 zmieniającej kryteria oceny, w tym zmieniającej dla trybu pozakonkursowego kryterium formalne o nazwie „Realizacja projektu zakończy się do 30.06.2023 r.” na kryterium „Realizacja projektu zakończy się do 31.12.2023 r.” Kryteria zmienione ww. Uchwałą Komitetu Monitorującego zostały wprowadzone jako załącznik 3 do SZOOP na lata 2014-2020 Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 327/21 z dn. 14.04.2021 r. Ponieważ zmiana ww. kryterium formalnego jest kluczowa dla realizacji projektu w trybie pozakonkursowym oraz korzystna dla Wnioskodawcy, Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał zmiany w tym zakresie treści Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:

Materiały pomocnicze:

- „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”

- „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”

- „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”

- „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” aktualizacja z 21.07.2017

- Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 58/20 z dn. 23.01.2020 r. jako Załącznik nr 1

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.05.2021
Czytany 148 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.05.2021 - 13:33