Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dn. 18 maja 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 463/21 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Łódzkiego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów pierwotnego dokumentu, a realizacja postanowień zmiany RPO WŁ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.05.2021
Czytany 179 razy
Osoba publikująca :  Radosław Małek
Data publikacji:  19.05.2021 - 11:56
Osoba modyfikująca: Radosław Małek
Ostatnio zmieniany: 19.05.2021 - 12:02