Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-009/20 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizac

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/21, pn. . „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach’’ złożony przez Gminę Koluszki został wybrany
do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 620/21 z dnia 29.06.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 727 456,86 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.06.2021
Czytany 146 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.06.2021 - 12:50