Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego udzielających rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Pismem nr DDO-073-2(1)/13/MGr z dnia 12.03.2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomniał o obowiązku sprawozdawczym, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zgodnie z którym podmioty udzielające pomocy publicznej są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej. Urząd zwrócił uwagę, iż powyższy obowiązek dotyczy też pomocy publicznej udzielanej w formie rekompensaty za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym. W przypadku rekompensaty obowiązek ten ciąży na jednostce samorządu terytorialnego będącej organizatorem usługi i powierzającej przedsiębiorcy świadczenie usługi publicznej, zarówno w odniesieniu do środków finansowanych z budżetu organizatora, jak i tych finansowanych z funduszy unijnych przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ.
W związku z powyższym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego, które w formie rekompensaty powierzyły przedsiębiorcom świadczenie usługi publicznej, by do dnia 5 kwietnia br. uzupełniły informacje o całej udzielonej pomocy publicznej (przekazanej zarówno przez siebie, jak i przez inne podmioty, np. z funduszy unijnych).
W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego rekompensata może występować w działaniach takich jak: działanie I.2 Kolej, działanie I.4 Miejski transport publiczny, działanie I.5 Inteligentne systemy transportu, działanie II.2 Gospodarka odpadami.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.03.2013
Czytany 1619 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  27.03.2013 - 11:46
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 27.03.2013 - 11:48