Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami).
 

Zarząd Województwa Łódzkiego
 Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
ogłasza konkurs ofert


na realizację programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”.

Przedmiot konkursu obejmuje:
Realizację programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”, który obejmuje przeprowadzenie konsultacji lekarskiej
i badania audiometrycznego. Szczegółowy sposób realizacji Programu określa treść programu zdrowotnego pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci
w wieku szkolnym”.
Populacja objęta programem – dzieci w wieku 6-12 lat (według roku urodzenia) z terenu województwa łódzkiego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 60.000 zł.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:
Podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 ze zmianami), spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

Ofertę należy złożyć na udostępnionym „Formularzu oferty – konkurs 2013 rok”, zaś do oferty należy dołączyć właściwe dokumenty w nim wskazane. Oferta nie będzie rozpatrywana, jeżeli zostanie złożona na formularzu innym niż obowiązujący.

„Formularz oferty – konkurs 2013” wraz ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w:
Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ul. Traugutta 21/23, X piętro, pokój 1006, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pobrać ze strony internetowej województwa łódzkiego www.zdrowie.lodzkie.pl
w zakładce Konkursy.

Miejsce składania ofert: Osobiście lub za pośrednictwem poczty - Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, parter.


Termin składania ofert: Do dnia 24 kwietnia 2013 roku, w godzinach od 8.00
do 16.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Departament Polityki Zdrowotnej; Konkurs Ofert; Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku szkolnym”.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, w terminie do 21 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

Okres realizacji zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2013 roku.

Termin związania ofertą: 70 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Uzupełnianie braków formalnych – Komisja Konkursowa, w przypadku gdy stwierdzi wystąpienie braków formalnych w ofercie, wzywa Oferenta do uzupełnienia braków. Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych wskazanych przez Komisję Konkursową w terminie do 2 dni roboczych od daty wysłania wezwania.

Zarząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent może złożyć do Przewodniczącego Konkursu umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego.

Kserokopie dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone
za zgodność z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania oferenta.

Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

Oferty, które nie spełniają warunków określonych w Ogłoszeniu i w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” zostaną odrzucone.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Ogłoszeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1836 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  02.04.2013 - 12:15
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 02.04.2013 - 15:50