Udostępnienie społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego „w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2018 r. poz. 913 ze zm.), art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Zarząd Województwa Łódzkiegoudostępnia społeczeństwu:

 
 

projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
„w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 
Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiegowraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

- na stronie internetowej www.powietrze.lodzkie.pl


Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,

- ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.08.2018
Czytany 283 razy
Osoba publikująca :  Łukasz Musiał
Data publikacji:  23.08.2018 - 08:50