Zmiana Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż wydłuża termin zakończenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z 65 do 95 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych wszystkich projektów złożonych w ramach naboru. W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2020 r. na luty 2021 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 20.10.2020
Czytany 146 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  20.10.2020 - 07:05