Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/20, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  • Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 05.11.2020
Czytany 110 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.11.2020 - 15:12