Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

2. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;

3. Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;

4.Regulaminu Konkursu;

5. Zasad wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013;

6. Zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013;

7. Zasad procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013;

8. Wzoru biznesplanu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (dla projektów inwestycyjnych);

9. Zasad przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013;

10. Zasad dotyczących przygotowywania studiów wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego;

11. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;

12.Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w tym:
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1549).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: poniedziałek, 11 marzec 2013
Czytany 3988 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  11.03.2013 - 13:10
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 11.03.2013 - 13:17

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji