Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych) Regionaln

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od dnia 22 stycznia 2018 r.do dnia
09 lutego 2018 r. (w godz. 08:00-15:00).
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB)
  3. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
  4. Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR), stanowiących załącznik nr 5 do SZOOP
  5. Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 21.12.2017

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji