Informacja o zmianie zapisów w Regulaminie Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 18 kwietnia 2018 r. Uchwały Nr 583/18 dotyczącej zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którą wprowadzono zmiany w zapisach osi VII (m.in. zakazu dofinansowania projektów realizowanych przez Wnioskodawców działających w formie instytucjonalnej oraz kryteria wyboru projektu) konieczna jest zmiana zapisów w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 565/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. oraz zmiana Załącznika nr 4 (Kryteria wyboru projektów dla działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej) do ww. Regulaminu.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 25.04.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji