Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/18, Działanie V.4 Ochrona przyrody

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VOchrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  3. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 583/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.;

Załączniki:
1.     Regulamin Konkursu Zamkniętego
2.     Załączniki do Regulaminu Konkursu:
- Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
- Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
- Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
- Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
- Załącznik nr V Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
- Załącznik nr VI Zasady przygotowania Studium Wykonalności

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.05.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji