Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/18, Działanie III.3 Transport multimodalny

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nrRPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  3. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 583/18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku;
  4. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.
Załączniki:
1.     Treść ogłoszenia,
2.     Regulamin Konkursu Zamkniętego
3.     Załączniki do Regulaminu Konkursu:
- Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
- Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
- Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
- Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
- Załącznik nr V Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
- Załącznik nr VI Zasady przygotowania Studium Wykonalności.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 02 maj 2018
Czytany 133 razy Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  02.05.2018 - 10:45

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji