Zarząd Województwa Łódzkiegoogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych” w 2018 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych” w 2018r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 16.00.
Do dnia 11.06.2018 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dokumentacja konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: czwartek, 17 maj 2018
Czytany 154 razy Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  17.05.2018 - 11:57

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji