Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W związku z niemożliwością przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym w Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/18 Miasto Łódź zwróciło się doInstytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 03 lipca 2018 r.  uchwałą nr 973/18 wydłużył termin naboru wniosków z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego – miasto Łódź do 20 lipca 2018 r..


Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
Wnioski można składać w terminie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia06 lipca 2018 r. (w godz. 08:00-15:00).
Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia06 lipca 2018 r. godz. 23:59.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB)
  3. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
  4. Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR), stanowiących załącznik nr 5 do SZOOP
  5. Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 23 maj 2018
Czytany 96 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  23.05.2018 - 07:58
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 03.07.2018 - 12:41

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji