Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku z niemożliwością przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym w Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 Miasto Łódź zwróciło się doInstytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 03 lipca 2018 r.  uchwałą nr 974/18 wydłużył termin naboru wniosków z zakresu edukacji ogólnej – miasto Łódź do 20 lipca 2018 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB)
  3. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
  4. Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR), stanowiących załącznik nr 5 do SzOOP
  5. Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 23 maj 2018
Czytany 128 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  23.05.2018 - 11:49
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 03.07.2018 - 12:45

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji