Wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu PKP PLK S.A. pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” znajdującego się
w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-003/18.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić z uwzględnieniem m.in. następujących dokumentów:
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 819/18 z dnia 04.06.2018 r.,
- Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:
a) Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
b) Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
c) Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
d) Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
e) Załącznik nr V Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
f) Załącznik nr VI Zasady przygotowania Studium wykonalności przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 617/17 z dnia 22.05.2017 r.
 
Materiały pomocnicze:
- „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”   
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z zał. 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
- „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020”   
- „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”
- „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” 
- Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym uchwałą nr 286/18 z dn. 06.03.2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: wtorek, 26 czerwiec 2018
Czytany 119 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  26.06.2018 - 13:43
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 26.06.2018 - 13:56

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji