Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/18wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Wnioski można składać w terminie od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia14 września 2018 r. (w godz. 08:00-15:00).
Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia24 sierpnia 2018 r. do dnia14 września 2018 r. godz. 23:59.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 
  1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB)
 
3.        Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
 
  1. Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR), stanowiących załącznik nr 5 do SZOOP
 
5.       Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 25 lipiec 2018
Czytany 94 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  25.07.2018 - 10:43

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji