Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 dla Działania IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.09.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji