Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, realizowanych w szczególności poprzez:
 • realizację wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - 5 maja 2019 r. w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki)
 • realizację przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki
 • rodzinne warsztaty muzyczne (rodzinne muzykowanie)
 • koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych
 • operową edukację muzyczną dla uczniów szkół średnich
 • szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych
 • konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki
 • warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki
Data publikacji: 21 grudnia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 150 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 20 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 21 stycznia 2019 r.
 • do 24 stycznia 2019 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 kwietnia 2019 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 • można złożyć tylko jedną ofertę
 • w punkcie IV.5. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
 • należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
 • należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
 • należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)

Dodatkowe informacje

 • Data publikacji: 21.12.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji