Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.

  1. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl,w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku do godz. 24.00. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
  2. Do dnia 4 lutego 2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym albo w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8  potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.01.2019

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji