Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.3 Gospodarka wodno- kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1.         Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
2.         Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
3.         Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1575/17 z dnia 16 listopada 2018r. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.01.2019

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji