Ogłoszenie Konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (W zakresie typów projektów: Rozwój e-zdrowia)

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkursu dla naboru
nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (W zakresie typów projektów: Rozwój e-zdrowia)
 
            Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia
08 kwietnia 2019 r.
(w godz. 08:00-15:00).Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie 01 kwietnia 2019 r. do dnia 08 kwietnia 2019 r. godz. 23:59.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1.       Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
2.     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
3.     Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu.
4.     Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR),
Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: piątek, 01 marzec 2019
Czytany 154 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  01.03.2019 - 08:58
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 11.04.2019 - 12:10

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji