Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 274/19 z dnia 7.03.2019 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 274/19 z dnia 7.03.2019 r. został unieważniony pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r., ze względu na niezłożenie żadnej oferty.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: poniedziałek, 11 marzec 2019
Czytany 164 razy Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  11.03.2019 - 00:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji