Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź Al. Piłsudskiego 8 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu medycyny pracy – wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza, uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego.

Miejsce realizacji świadczeń – województwo łódzkie

Do składania ofert i uczestniczenia w konkursie zaprasza się:
podmioty lecznicze oraz wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 4 ust.1 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112 poz. 654 ze zmianami), które posiadają uprawnienia do badań określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 ze zmianami).

Miejsce składania ofert:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty – Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90 - 051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, parter.

Termin składania ofert:
Do dnia 5 marca 2013 roku w godzinach od 800 - 1600
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką zakładu,
z zapisem Departament Polityki Zdrowotnej „Konkurs Ofert - Rehabilitacja”.
Oferty nadesłane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90 - 113 Łódź, ul. Traugutta 21/23.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 21 dni od terminu określonego dla złożenia ofert.

Termin związania ofertą
Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.  


Możliwość uzupełniania braków formalnych
Oferent ma możliwość uzupełniania braków formalnych, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia wezwania do uzupełnienia przez Komisję Konkursową (za datę wezwania do uzupełnienia uznaje się datę wysłania drogą elektroniczną lub faksem).

Podstawą udzielania świadczeń będzie skierowanie lekarza prowadzącego medycyny pracy wraz z konsultacją  lekarza rehabilitanta oraz wymienione poniżej rodzaje zabiegów

Wymagane są następujące rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych:
-    fizykoterapia,
-    hydroterapia,
-    masaż ręczny,
-    kinezyterapia,
-    inhalacje.


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości środków finansowych proponowanych przez oferenta w 2012 roku.

Oferent może złożyć do Przewodniczącego Komisji Konkursowej umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego. Protest jest rozpatrywany w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres
do 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


Formularz oferty można odebrać w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy ul. Traugutta 21/23, X piętro, pokój 1009 w godzinach od 900 do 1500 lub pobrać ze strony internetowej województwa łódzkiego (www.zdrowie.lodzkie.pl) w zakładce Konkursy.

UWAGA:
Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu.
Oferty, które zostaną złożone na formularzu innym niż obowiązujący w danym roku, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.
Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie zapis – „potwierdzono za zgodność z oryginałem”, datę oraz czytelny podpis (lub podpis i pieczątkę) kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania jednostki.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą ODRZUCONE.


W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami konkursu ofert mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 26.02.2013

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji