Ogłoszenie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19, Działanie III.3 Transport multimodalny.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

  1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  3. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  4. Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.08.2019
Czytany 74 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.08.2019 - 07:55