Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 451/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 451/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację we wnioskowanej kwocie, które na etapie oceny formalnej zostały wezwane i dokonały jednokrotnego uzupełnienia nieprawidłowości i braków formalnych są zobowiązane do złożenia:

- potwierdzenia złożenia poprawionej oferty wydrukowanego z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.  Potwierdzenie złożenia poprawionej oferty powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, czyli do dnia 3 czerwca 2022 r. w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8. 

  W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferenci zobowiązani są do przedłożenia:

- aktualizacji sekcji V. oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”, skorygować sekcję III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”, sekcję III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2022”, sekcję III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”, sekcję III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz sekcję IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania” (jeśli dotyczy). Aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, czyli do dnia 3 czerwca 2022 r. W terminie 3 dni od złożenia aktualizacji, o której mowa wyżej należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8  potwierdzenie złożenia aktualizacji ww dokumentów.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 451/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24.05.2022 r.

Czytany 116 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.05.2022 - 09:18