Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 590/20 w dniu 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 590/20 w dniu 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2020 r..

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia aktualizacji kosztorysu (kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania) wraz z odpowiednio skorygowanym harmonogramem i opisem poszczególnych działań (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć  w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do  7 lipca  2020 r., do godz. 16.00). Wydruk aktualizacji kosztorysu, harmonogramu i opisu poszczególnych działań, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.

Treść uchwały

Czytany 151 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:56