Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512, 1571 i 1815), art. 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r., poz. 1295 i 2020), art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 i 1479 oraz z 2019 r., poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924 i 2170) oraz uchwały nr LV/680/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 4567 oraz z 2019 r., poz. 908) podaje się, do publicznej wiadomości

projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje odbędą się od 29 listopada 2019 r. do 8 stycznia 2020 r.

 

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.pl, www.bip.lodzkie.pl (w zakładce Ogłoszenia/Komunikaty), www.bppwl.lodzkie.pl oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w dniach pracy Urzędu od godziny 8:00 do 16:00.

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie www.strategia.lodzkie.pl, pocztą tradycyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90‑051 Łódź lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w dniach pracy Urzędu od godziny 8:00 do 16:00.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 8 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego

Czytany 988 razy
Osoba publikująca :  Emilia Jacalska
Data publikacji:  28.11.2019 - 13:43