Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, działający w imieniu Województwa Łódzkiego, informuje, że w dniach od 15 stycznia do 5 lutego 2013 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.znwl.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomości położone w

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO  91-427ŁÓDŹ, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9
 
Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do sprzedaży

 
 
Lp. Położenie
i oznaczenie nieruchomości
Powierz-chnia
[ha]
Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
Cena
[zł]
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 170 w obrębie 5. miasta Radomska, położona przy ul. Sucharskiego 42, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr PT1R/00003689/1. 1,6413 Na nieruchomości posadowiony jest kompleks budynków i budowli wykorzystywanych w przeszłości jako baza transportu samochodowego, w tym: budynek biurowy, warsztatowy, garażowy, portiernia i budynek stacji paliw o łącznej powierzchni użytkowej 1408,87 m2 oraz trzy wiaty: garażowa, stacji paliw i wiata przy portierni (zarejestrowana w kartotece budynków) o łącznej powierzchni użytkowej 664,49 m2. Ponadto na nieruchomości znajduje się niezarejestrowany w kartotece budynków garaż blaszany, o powierzchni użytkowej 18,00 m2. Nieruchomość przyłączona jest do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz posiada lokalne ogrzewanie olejowe. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowią-zującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (uchwała Rady Miejskiej w Radomsku nr LXIII/476/10 z dnia 30. 09. 2010 r.) nieruchomość leży na terenach działalności gospodarczej, produkcyjno-usługowej, składowej i magazynowej. 1.604.000
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana, w skład której wchodzą dwie działki gruntu oznaczone numerami 171 i 172/2 w obrębie 22. miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położone przy ul. Narutowicza 9/13, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00005764/4. Województwo Łódzkie jest użytkownikiem wieczystym i posiadaczem naniesień. 0,4630 Na działce nr 172/2 o powierzchni 0,4576 ha posadowiony jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek kina „Hawana” o powierzchni użytkowej 969,00 m2, przyłączony do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, posiadający ogrzewanie lokalne węglowe.
Działka nr 171 o powierzchni 0,0054 ha jest niezabudowana.
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowią-zującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XIV/297/11 Rady Miejskiej w   Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30. 11. 2011 r.) nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowej z dużym udziałem zieleni. 1.601.000
 
 
 
 

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 stycznia do 5 lutego 2013 roku.
Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,
na podstawie art. 34., ust. 1., pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
upływa dnia 26 lutego 2012 roku.

 

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 115,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.01.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 949 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  23.05.2013 - 15:33
Osoba modyfikująca: Klaudia Małachowska
Ostatnio zmieniany: 29.05.2013 - 14:39