Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału
w nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Narutowicza 58

 
Przedmiotem sprzedaży będzie udział Województwa Łódzkiego w wysokości 180/240 części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej, o powierzchni 0,3276 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 175/1 w obrębie S-2 m. Łodzi, położonej przy ul. Narutowicza 58, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00001450/0.
Na nieruchomości posadowione są dwa budynki:

1.  Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 3137,39 m2; czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem, z przybudowaną salą gimnastyczną; przyłączony do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej. Do budynku przylega boisko szkolne.
2.  Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 829,09 m2; trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, przyłączony do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. W budynku usytuowanych jest 15 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy (19,80 m2). Lokale mieszkalne posiadają pomieszczenia przynależne w postaci posadowionych na tej samej działce blaszanych komórek.

Ponadto na nieruchomości posadowione są dwie przybudówki o charakterze gospodarczym.
Budynek szkolny, jak również wszystkie lokale w budynku mieszkalnym, są przedmiotem umów najmu na czas nieokreślony. Wystawiony do sprzedaży udział w nieruchomości nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 27. 10. 2010 r.) nieruchomość położona jest na terenach zabudowy śródmiejskiej przeznaczonej na usługi nieuciążliwe, obiekty użyteczności publicznej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Sprzedaż nie jest obciążona podatkiem VAT.
Posiadacze pozostałych udziałów, w wysokości 60/240 części, deklarują chęć ich sprzedaży.
 

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu   25. 03. 2013 r. o godzinie   10.00,
Cena wywoławcza       2.800.000 zł                       Wadium    280.000 zł

 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:

· przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg Łódź Narutowicza”;
·  w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 19. 03. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:

·  wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
·  wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 13. 03. do dnia 19. 03. 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:

· przedstawią dokument tożsamości;
· przedstawią dowód wpłaty wadium;
· dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
· dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (osoby prawne);
· dostarczą stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·  zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·  złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·  pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i odpis z KRS powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.01.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1116 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  23.05.2013 - 15:35