Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, działający w imieniu Województwa Łódzkiego, informuje, że w dniach od 12 lutego do 5 marca 2013 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ i Urzędzie Marszałkowskim, a także na stronie internetowej www.znwl.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący następujące nieruchomości Woj

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO  91-427ŁÓDŹ, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9
 
Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do sprzedaży
 

 
Lp. Położenie
i oznaczenie nieruchomości
Powierz-chnia Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
Cena
[zł]
1. Dwie przylegające do siebie nieruchomości, położone przy ul. Gdańskiej 5A, w obrębie ewidencyjnym P-9 m. Pabianice, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgi wieczyste:
1.      LD1P/00040319/8; nierucho-mość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 198/4, 198/5, 198/6 i 198/10.
2.      LD1P/00004691/5 nierucho-mość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 198/1, 198/2, 198/7 i 198/8.
0,5297 Na gruntach obu nieruchomości posadowiony jest zespół dwunastu budynków parterowych i piętrowych, warsztatowo-garażowych i wiat dawnej bazy samochodowej, o łącznej powierzchni użytkowej 2 580,21 m2. Budynki przyłączone są do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Własność Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach nr LXVII/561/06 z dn. 29. 06. 2006 r.) nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym na zabudowę usługową centrum miasta. 1.790.000
2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie B-15 m. Łodzi, jako działki nr 70/5, 70/6 i 70/7, położona przy ul. Okólnej 166, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00097636/7.
Działka nr 70/6, o powierzchni 0,0466 ha, to grunt pod rzeką Łagiewniczanką – wyłączony z obrotu.
8,7384 Na działce 70/5 posadowiony jest budynek pałacowy; czterokondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1782,00 m2, wpisany do rejestru zabytków pod nr. A/97. Budynek jest przyłączony do sieci elektrycznej; posiada generator prądu, ogrzewanie lokalne, przyłącze wodne ze studni i kanalizację lokalną z własną oczyszczalnią. Na terenie nieruchomości posadowionych jest ponadto sześć budynków gospodarczych, a także znajduje się staw oraz  park, pod nr. I-ZS-1 wpisany do rejestru zabytków.
Własność Województwa Łódzkiego.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzen-nego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XCIX/1826/10 z dn. 27. 10. 2010 r.) jest to teren lasów komunalnych oraz zieleni, związanych z powiększeniem istniejących kompleksów leśnych, w systemie ekologicznym miasta. 7.635.000
3. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie 5. m. Kutna, jako działki nr 300/7 i 304/4, położona przy ul. Troczewskiego 2 A, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00033922/1. 0,1923 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w centrum miasta. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłowniczą i gazowniczą.
Województwa Łódzkie posiada udział we własności nieruchomości w wysokości 2299/3234 części.
Własność Województwa Łódzkiego.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzen-nego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Kutnie nr XXVII/282/08 z dn. 29. 10. 2008 r.) jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 238.000
(wartość udziału)
4. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie 14. m. Sieradza, jako działka nr 124/2, położona przy ul. Tuwima 2, dla której Sąd   Rejonowy   w  Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00005167/7. 0,4923 Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalno-biurowy; murowany, piętrowy, całkowicie podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1492,69 m2 (w tym trzy lokale mieszkalne – 92,20 m2); przyłączony do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej. Posiada instalację monitoringu i telewizji przemysłowej. Ponadto na nieruchomości posadowiony jest garaż murowany, jednostanowiskowy, o powierzchni użytkowej 14,70 m2, oraz znajduje się garaż blaszany i stacja transformatorowa, niebędące częściami nieruchomości.
Własność Województwa Łódzkiego.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzen-nego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu nr XXXIII/294/09 z dn. 18. 06. 2009 r.) jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 1.932.000
5. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów, w obrębie geodezyjnym 16. miasta Tuszyna, jako działka nr 12/10, położona przy ul. Szpitalnej 5, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00099378/6. 1,6102 Na nieruchomości posadowiony jest budynek murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, z dwiema dużymi werandami o konstrukcji drewnianej na przeciwległych końcach budynku i tarasem wzdłuż całego budynku od strony południowej. Powierzchnia użytkowa 924,68 m2. Budynek, użytkowany w przeszłości jako część szpitala, przyłączony jest do jego sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej; posiada lokalną kotłownię węglową. Znaczną część nieruchomości stanowi grunt leśny z drzewostanem.
Własność Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie nr XVIII/115/2004 z dnia 18.06.2004 r.) podstawowym przeznaczeniem terenu, gdzie usytuowana jest nieruchomość, są usługi zdrowia (szpital), a uzupełniającym jest przeznaczenie na obiekty pomocnicze szpitala lub zieleń urządzoną. 745.191
 

 
 
Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 lutego do 5 marca 2013 roku.
Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,
na podstawie art. 34., ust. 1., pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
upływa dnia 26 marca 2013 roku.
 
Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 115,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 12.02.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1778 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  24.05.2013 - 08:55