Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień nieruchomości położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22, dla której odbyły się przetargi: I – 20. 02. 2012 r.; II – 16. 07. 2012 r.; III – 12. 11. 2012.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności naniesień
nieruchomości położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22,
dla której odbyły się przetargi: I –20. 02. 2012 r.; II –16. 07. 2012 r.; III – 12. 11. 2012
 

Przedmiotem sprzedaży jest posiadane przez Województwo Łódzkie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0,3402 ha, oznaczonych w ewidencji numerami 14/9, 14/10, 14/22 i 14/27 w obrębie 4. miasta Wielunia, oraz prawo własności posadowionego na działce 14/27 budynku biurowego, murowanego, składającego się dwóch części: dwukondygnacyjnej niepodpiwniczonej i jednokondygnacyjnej podpiwniczonej częściowo, stanowiących funkcjonalną całość, zarejestrowanych w ewidencji jako dwa budynki o łącznej powierzchni użytkowej 845,28 m2. Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą nr SR1W/00033197/4. Budynek przyłączony jest do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej miejskiej.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym na działalność gospodarczą.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.

 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu  21. 05. 2013 r. o godzinie  10:00,
Cena wywoławcza     380.000 zł                       Wadium     38.000 zł
 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg Wieluń”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14. 05. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:

· wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
· wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 9 do dnia 14 maja 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:

· przedstawią dokument tożsamości;
· przedstawią dowód wpłaty wadium;
· dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
· dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
· dostarczą przepisane prawem pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
·  zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
·  złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
·  pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 807 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  29.05.2013 - 12:15