Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działający w imieniu Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza
 

Przedmiotem sprzedaży jest będąca własnością Województwa Łódzkiego nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w obrębie Mierzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1208/5, 1209/5 i 1210/7, o łącznej powierzchni 1,4832 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00069716/9.
Na nieruchomości posadowione są trzy wolnostojące budynki murowane:

a) budynek główny, wielofunkcyjny; w części mieszkalnej piętrowy, w pozostałej jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o łącznej powierzchni użytkowej 1.135,80 m2; w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne, dziesięć pokoi gościnnych z łazienkami, sala konferencyjna z zapleczem kuchennym i recepcją oraz sala gimnastyczna.
b) budynek garażowo-warsztatowy; parterowy, o powierzchni użytkowej 110,50 m2, w którym znajdują się dwa pomieszczenia garażowo-magazynowe i pomieszczenia warsztatowe.
c) budynek portierni z zapleczem socjalnym, o powierzchni użytkowej 35,90 m2.

Nieruchomość przyłączona jest do sieci elektrycznej, posiada własne ujęcie wody, lokalną kanalizację oraz ogrzewanie lokalne, olejowe, w portierni elektryczne.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie określonym jako pozostałe tereny rolnicze.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT.

 
Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 18. 06. 2013 r. o godzinie 10:00,
Cena wywoławcza     1.976.000 zł                       Wadium  197.600 zł

 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione:
·         przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg Mierzyn”;
·         w postaci obligacji Skarbu Państwa, jako depozyt, do głównego księgowego ZNWŁ, w siedzibie organizatora przetargu, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 312.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 12. 06. 2013 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg:

· wniesione przelewem zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
· wniesione w obligacjach Skarbu Państwa zostanie zwrócone niezwłocznie po wpłaceniu całej kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 6 do dnia 12 czerwca 2013 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 115, dokonają następujących czynności:

· przedstawią dokument tożsamości;
· przedstawią dowód wpłaty wadium;
· dostarczą dokument nadania numeru NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą);
· dostarczą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą przetargu (osoby prawne);
· dostarczą przepisane prawem pełnomocnictwo (pełnomocnicy uczestników przetargu);
· zapoznają się z warunkami przetargu, które zostaną udostępnione do wglądu;
· złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
· pobiorą numerupoważniający do uczestnictwa w przetargu.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z określonym oferentem będzie uzyskanie zgody Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały na zawarcie takiej umowy.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Województwa Łódzkiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.04.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1494 razy
Napisane przez :  Klaudia Małachowska
Data publikacji:  29.05.2013 - 12:24